Đăng ký

Ban cố vấn

Ban cố vấn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn để giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa HUFLIT và cộng đồng cựu sinh viên. Quan trọng hơn, Ban cố vấn sẽ đóng góp các chiến lược và ý tưởng để giúp cộng đồng phù hợp và hỗ trợ hơn cho sinh viên đã tốt nghiệp.

Ban cố vấn bao gồm các cựu sinh viên HUFLIT thành công từ nhiều ngành khác nhau và có mong muốn hỗ trợ HUFLIT và cộng đồng địa phương.